Plant Amin

Plant Amin
این محصول یک تنظيم كننده طبیعی رشد است. این ماده عملیات آنزیمی و بیوشیمیایی را در گیاهان فعال ساخته و فرآیندهای سنتز و سوخت و ساز را بهبود می بخشد  و حاوی غلظت بالایی از آمینو اسیدها است که بسرعت در دسترس بافت های گیاهی قرار ميگيرد. بدین طریق با سنتز مواد پیش نیاز هورمون ها و آنزیم ها به ساخت پروتئین ها کمک میکند.این ترکیب موجب تسریع در جوانه زنی، ریشه زایی، گلدهی و بزرگی میوه شده و به گیاهان کمک میکند تا بر تنش های ناشی از تغییرات ناگهانی آب و درجه حرارت، حمله های انگلی، مسمومیت گیاهی و خفگی ریشه غلبه کنند. این ترکیب همچنین موثرترين کود برای جبران خسارات ناشی از سرمازدگی است.