Organo Magic

Organo Magic
كود مرغي در بين منابع كودهاي حيواني جزو با ارزشترين آنها است كه به عنوان يك منبع غني از عناصر غذايي پر مصرف و كم مصرف شناخته شده است. ازت موجود در كود مرغي بسيار سريعتر از ازت موجود درساير منابع كودهاي دامي ديگر مثل گاوي، اسبي و گوسفندي مورد استفاده گياه واقع ميگردد كه اين امربه لحاظ غني بودن كود مرغي از اسيد اوريك ميباشد .كود مرغي دارای NPK  طبیعی است و موجب اصلاح فعاليت بيولوژيكي ، كشت و كار و خواص شيميائي خاك مي شود.ارگانو مجیک یک کود ارگانیک دوستار طبیعت است که علاوه بر محافظت از خاک شما از محیط زیست هم محافظت می نماید.