نیترات پتاسیم

نیترات پتاسیم یارا 

نیترات  پتاسیوم پرایون

نیترات  پتاسیوم برینکمن