پوچیونی_ برند: واترجی

پوچیونی_ برند: واترجی  
کود کامل ایتا لیایی با فرمولهای
(20.20.20)  -  (10.5.40)  -  (14.8.21+8ca+2mg)