نشاء آنتوریوم

نشاء آنتوریوم
واردات نشاء آنتوریوم در اندازه ها و سنین مختلف و در انواع شاخه بریده و گلدانی در رنگهای و سایزهای متنوع از هلند انجام می گیرد.